Miri Logo - White

חייגו עכשיו

צוואה בכתב יד

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

צוואה בכתב יד מכילה את הוראות שמתייחסות לאופן החלוקה של עיזבון המנוח לאחר פטירתו וזאת בהתאם לחוק הירושה. צוואה זו נדרשת להביע את רצונו האמיתי וגמירות דעתו של אדם וזאת במטרה לתקף אותה באופן משפטי ולבלום את הסיכוי להליכי התנגדות וביטול הצוואה בעת כוונת היורשים לממש אותה.

 

מרכיבי היסוד הנדרשים לעריכת צוואה בכתב יד

צוואה, ככל שנערכה בהתאם לכללים ולחוק, מהווה מסמך משפטי חזק שלא ניתן לערער עליו. לפיכך היא נדרשת למרכיבי יסוד שונים ובהתאם לאופן שבו נערכה בפועל. כאשר מדובר בצוואה בכתב יד, עליה להתרחש כך שכל תוכנה רשום בכתב ידו של המצווה ושכוללת את תאריך הרישום וחתימת המצווה.

אם באחד מאלה נפל פגם, למשל כאשר הצוואה איננה מובאת בכתב ידו של הנפטר, הרי שלא קוים התנאי הרלוונטי וחל סיכון לאמיתותה של הצוואה בפועל. כמו כן, במקרה שכתב ידו של המצווה איננו ברור, נדרש בית המשפט למאמצים המתאימים על מנת להתחקות אחר רצונו המלא של המצווה, כמובן כל עוד המרכיבים הנוספים מופיעים באופן המקובל.

 

האם ניתן להתנגד לצוואה בכתב יד?

מכיוון שנטל הוכחת אמיתות הצוואה מוטל על היורשים בעת בקשתם לצו קיום הצוואה, הרי שעליהם להוכיח כי הצוואה נכתבה על ידי המוריש עצמו ומבלי שהייתה לגביה השפעה בלתי הוגנת, מעורבות מצד שלישי כלשהו או שכתב ידו של המצווה ו/או חתימתו זויפו.

כאשר הצוואה עצמה מכילה ניסוח בלתי ברור ואף עמום או מעורפל, המסמך חסר את חתימתו של הנפטר או תאריך, לא נוספה למסמך הכותרת "צוואה", הרי שהדבר מחשיד באמיתות הצוואה ועלול להביא להתנגדותה. המבחן הרלוונטי לאמיתות הצוואה הוא כמובן גמירות דעתו של המצווה בעת כתיבתה.

מדובר בתנאי חיצוני, שייבדק רק בעת הכוונה לממש את הצוואה ובאמצעות אותם מרכיבים שהוזכרו לעיל (רישום בכתב ידו של המצווה, חתימתו ותאריך). אם נפל פגם באותו מסמך, בית המשפט ידון בקבלתו בהתאם להוראות חוק הירושה ובהתאם לשורה של מבחנים רלוונטיים מתוך הפסיקה הרחבה בנושא. לא בכדי דורש המימוש של צוואות אלה ליווי מקצועי ומסודר מצד עורך דין צוואות וירושות.

 

צוואה בכתב יד: האם מצריכה עדים?

עקרונית, מדובר בסוג הצוואה שלא מצריך כל עדים ולכן ככל שצוואה שכזו אכן תיכתב מול עדים, הדבר עלול להחשיב אותה כצוואה בעדים ולא כצוואה בכתב. מדובר בעניין קריטי, שכן הפגמים בצוואות בעדים אינם אותם הפגמים שיבחן בית המשפט לגבי צוואות שנערכו בכתב יד.

 

עריכת רצונו של המצווה בפתק

האם אדם יכול להביע את רצונו ברישום עצמי והדבר ייחשב כצוואה בכתב ידו? ובכן, לא. מדוע? משום שגם כאשר הצוואה נערכת בכתב יד, היא עדיין נדרשת למאפיינים תקינים ככל צוואה אחרת, למשל הצהרה לגבי צלילות דעתו וכשירותו התקינה של המצווה במעמד כתיבת הדברים וכן תכולה של פרטים מהותיים לגבי הוראותיו, כמו למשל זהות היורש של רכוש או נכס ספיציפי.

החוק קובע כי כל מסמך שאין בו הוראות קונקרטיות לעניין ההורשה של נכסיו ורכושו, לא יוכל להיחשב כצוואה בכתב יד. על אותו המשקל, פתק שיש בו שלל עצות חיים מטיבות או ברכות, איננו מהווה צוואה כלל.

 

מה דינה של צוואה שלא נכתבה בכתב היד של המצווה?

במקרה מפורסם, החליטו בני זוג לערוך צוואה הדדית, במסגרתה תיעדה בכתב ידה אלמנתו של המצווה את דבריו כפי שמסר לה אותם בעל פה. צוואה זו נחתמה בחתימתו של המנוח והופקדה יום לאחר מכן בבית המשפט, כמובן בכפוף להצהרה מצד המנוח במעמד ההפקדה כי המעטפה החתומה שהוא מוסר כעת, מכילה את צוואתו.

ולמרות כל זאת – בית המשפט קבע כי הצוואה לא תקינה, מכיוון שלא נכתבה בכתב ידו של המצווה. זאת משום שכתב היד כאמור, מהווה אלמנט יסודי ומרכזי בבדיקת אמיתות הצוואה.

 

כתב היד זהה, החתימה שונה

בפסיקה מופיעים מקרים שבהם אדם הביע את צוואתו בכתב ידו, אך חתם עליה בשם או בתצורה אחרת. במקרים אלה ייבדק כמובן כל מקרה לגופו. אם יקבע בית המשפט כי אותה החתימה, בין אם המדובר בכינוי ספרותי כלשהו של המצווה, בשם אחר בו הוא מזדהה ובין אם הביע את חתימתו בטביעת אצבע, כל עוד מדובר בחתימה אישית של אותו מצווה, הרי שהצוואה תקפה וקבילה.

עניין נוסף שנוגע לחתימה על צוואה בכתב יד ושעשוי להביא לביטול הצוואה, הוא העדר חתימה באחד מעמודי הצוואה. ככל צוואה תקינה מבחינה משפטית, נדרש המצווה לחתום על כל אחד מעמודי הצוואה כאשר מיקום החתימה איננו משנה. אם אחד הדפים חסר את חתימתו בפועל, הרי שהדבר עלול להביא לפסילת הצוואה.

יחד עם זאת, קיימת פסיקה שבה נקבע כי חתימה על הדף האחרון בלבד, ככל שישנן נסיבות עובדתיות שתומכות באותנטיות הצוואה, תיחשב כחתימה על הצוואה כולה ומבלי שהדבר יביא לפסילתה. זאת משום שהמחוקק איננו קובע את המקום הנדרש לחתימה על המסמך ולכן כל עוד נכתב בכתב ידו, מכיל את תאריך המסמך וחתימה, הדבר ייחשב תקין לחלוטין.

 

לא קיים תאריך על גבי הצוואה

צוואה בכתב יד שאיננה מכילה תאריך נחשבת לפסולה, שהרי מדובר במרכיב מרכזי ומשמעותי להוכחת אמיתות הצוואה. אלא שגם הפעם לא מדובר בעניין חלוט, משום שגם ביחס להעדר התאריך קיימת פסיקה לפיה צוואה בכתב יד נטולת תאריך או שהתאריך שנכתב עליה שגוי ולא תואם את מועד עריכתה, עדיין תוכל להתקבל. זאת רק בתנאי שבית המשפט השתכנע קודם כל באמיתות המסמך, מה שמחייב ליווי משפטי מקצועי מאוד.

סוגיה נוספת בה נתקלו בתי המשפט היא של צוואה הנושאת כמה תאריכי עריכה. מכיוון שאת הצוואה אפשר לכתוב כמסמך מתמשך במועדים שונים ואין חובה שתיכתב כולה בבת אחת, הדבר ייחשב קביל.

 

אופן עריכתה של צוואה הדדית בכתב יד

צוואה זו אפשרית, כל עוד מסמך הצוואה מכיל שתי צוואות נפרדות, כל אחת מהן בכתב ידו האישי של כל מצווה. אם המסמך נערך בדרך אחרת כפי שכבר הזכרנו (כלומר שרק אחד מבני הזוג מביע אותה בכתב ידו), הצוואה לא תתקבל.

 

חלק מהצוואה הושלם בהדפסה

כאמור, כתב ידו של המצווה הוא תנאי הכרחי לתקינותה של הצוואה, אך במקרים מיוחדים ניתן להחשיב גם הדפסה כעניין תקין – כל עוד חלקו של המסמך אכן מובא בכתב ידו האישי של המצווה, מכיל את כל הוראות החוק החלות על צוואה בכתב יד ושמביע באופן ברור ומפורש את רצון המצווה ואת גמירות דעתו.

 

תיקון שבוצע לכתב היד

עקרונית, מותר לתקן את הכתוב בצוואה וגם כאשר נכתבה בכתב יד. אך כדי שהמסמך יישאר ברור ומובן גם לאחר התיקון, מומלץ לבצע אותו רק באמצעות עורך דין מתאים על מנת שהדבר ייחשב צוואה בעדים. הסיבה לכך היא כדי להבטיח שרצונו של המצווה ייעשה ולמנוע את הליכי ההתנגדות לצוואה, שעשויים להביא לביטולה.

 

עריכת צוואה בכתב יד בכפוף לייעוץ משפטי

אם ברצונכם לכתוב צוואה המבטאת כראוי את כל כוונותיכם ורצונותיכם, משרד עוה"ד מירי יעקב גביש יעניק לכם את הליווי והייעוץ הנדרש בנושא. משרדנו מתמחה מזה שנים רבות בדיני הירושה והצוואות ומעניק שירות אישי מקצועי ואיכותי למצווים ויורשיהם בכל סוגיה. להתייעצות, צרו עמנו קשר ונחזור אליכם לתיאום פגישה.

 

עוד מאמרים בנושא

צוואה בכתב יד

"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>