תביעה כספית נגד עיזבון

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

תביעה כספית נגד עיזבון היא פעולה משפטית שנוגעת לרכושו ונכסיו של מוריש שנפטר ונועדה להכריע בשאלת השייכות של אותו עיזבון, אופן חלוקתו ליורשים, דיון בסכסוכי ירושה לגביו וגם הצורך לשלם ממנו חובות שעדיין נותרו פתוחים.

 

גם חובות והתחייבויות עשויים להיכלל בעיזבונות

נתחיל עם פרט עקרוני וחשוב: עיזבון איננו אישיות משפטית נפרדת והוא מתייחס הן לזכויות והן לחובות שנותרו ממנו ליורשים. לפיכך, לא ניתן להתנהל בעיזבון באופן עצמי ומנותק ממי שמחזיק בו והרי שלא יהיה ניתן לוותר גם על החזר החובות ממנו מפאת פטירתו של המוריש.

כמובן שבצד ההפוך, לא ניתן לוותר גם על חובות שהיו אמורים להיות למוריש עצמו, כך שכל תביעה כספית נגד עיזבון תניב תוצאה משפטית לזכותו של אחד הצדדים בסופו של דבר.

 

כיצד מגישים תביעה כספית נגד עיזבון?

כדי לתבוע עיזבון או בשם העיזבון, צריך לבחור באחת משתי אפשרויות משפטיות:

 1. הגשת תביעה כספית בשם היורשים או נגד היורשים וזאת לאחר שניתן צו קיום צואה או צו ירושה.
 2. הגשת תביעה כספית באמצעות מנהל העיזבון שמונה עבורו.

בית המשפט רשאי להורות שהיורשים או מנהל העיזבון יהיו בעלי דין (כלומר שהם יכולים לתבוע וניתן לתבוע אותם) ולכן הוא יכול להמתין עד להוצאת צו קיום הצוואה או הירושה כדי לברר מיהם היורשים, או להמתין עד למינוי של מנהל לעיזבון.

 

תביעת עיזבון בעקבות חוב של נפטר

אדם הלך לעולמו והותיר אחריו חוב לבנק. כיצד יפעל הבנק? בנקודה זו עליו להגיש תביעה כספית נגד עיזבון, אך הוא נאלץ להמתין עד שתוגש בקשה לצו ירושה. ומה אם אחד היורשים בשלב הזה יגיש התנגדות לצוואה? האם הבנק יוכל להבטיח את כספו בכל מקרה וללא דיחוי? האם יוכל לתבוע עיזבון גם מבלי להמתין לצו או מינוי מנהל עיזבון?

החוק קובע שיש להמתין בכל מקרה עד להוצאת צו ירושה שמבהיר במדויק מיהם היורשים, או לחילופין עד שתתברר זהותו של מנהל העיזבון הקבוע. בנקודה זו יוכל הבנק לתבוע את אחד מהם כאשר לזכותו עומדת האפשרות לדרוש עיקול זמני כדי למנוע מצב של התחמקות מתשלום החוב. לפי הפסיקה, כל תביעת עיזבון שמוגשת לפני התבהרות היורשים או מנהל העיזבון צפויה להידחות.

 

תביעה כספית נגד עיזבון גדול

חובותיו של נפטר לנושים שלו נכללים בתוך העיזבון וכמובן שאין אפשרות לדרוש זכויות מבלי להסדיר חובות. אם מדובר בעיזבון שכולל התחייבויות משמעותיות, בית המשפט יהיה זה שימנה את מנהל העיזבון והוא יפעל בדרכים הבאות:

 • כינוס נכסיו של הנפטר – מנהל העיזבון יבצע את כינוס הנכסים על מנת להפקיע ממנו את כל חובותיו של המנוח.
 • פרסום הודעה לנושים – מנהל העיזבון נדרש לפרסם ברבים הודעה לנושים שיפרטו בפניו את תביעותיהם.
 • ביצוע פירעון של החובות – מנהל העיזבון יצטרך לדאוג לפירעונו של כל חוב שפורט בפניו על ידי הנושים.

תשלום חובותיו של אדם שנפטר: איך וכיצד?

חובות שנכללים בעיזבון יצטרכו לצאת בראש ובראשונה מתוך הכספים הנכללים בתוכו. אם ישנו צורך במימוש של נכסים מסוימים, תחילה הם יוצעו ליורשי הנפטר במחיר שוק ועד לפרק זמן סביר. אם קיימת צוואה שבה קיים ליורשים נכס, הוא לא ימומש כל עוד אפשר להחזיר חובות דרך מימוש נכסים וכספים אחרים שנמצאים בעיזבון.

אם מדובר בחובות שהנפטר צבר אך טרם הגיע הזמן לשלם אותם, או שקיים חוב מותנה, בית המשפט יכול להורות על הבטחת החוב או על סילוקו, גם אם לפני שהגיע מועד הפירעון או שחל התנאי לתשלום.

 

סדר העדיפות בפירעון חובות הנפטר

תביעה כספית נגד עיזבון שיש ממנו חובות, עלולה לשקף מצב שבו העיזבון איננו מספיק כדי לפרוע אותם. לשם כך נוצר סדר קדימויות בתשלום החובות שנצברו לנפטרים וזאת על פי סעיף 104 לחוק הירושה. להלן סדר הקדימויות האמור בחוק:

 • נושה מובטח (למשל בנק או חברת אשראי)
 • הוצאות שנוגעות להסדר קבורתו של המנוח, לרבות הוצאות ההלוויה והמצבה
 • הוצאות שמתייחסות להוצאת צו קיום צוואה או צו ירושה, לרבות הוצאות ניהול העיזבון
 • חובות שצבר הנפטר עד מועד פטירתו, כולל חובות שמגיעים לאשתו בכתובה
 • זכויות בני זוג שנובעות מקשרי אישות על פי חוק יחסי ממון או מכוחו של הסכם ממון
 • אם יש יותר מחוב אחד שנמצא באותו סוג קדימות, ישולם קודם החוב הגבוה מבין השניים

ומה קורה אם בכל זאת לא קיים סכום שמספיק לכל אלו? מנהל העיזבון יצטרך להגיש בקשה למתן צו ניהול העיזבון בפשיטת רגל, אלא אם הורה בית המשפט על דרך פעולה אחרת. יש לציין שעד שיחולק העיזבון עצמו, היורשים לא אחראיים לחובות אלא לנכסים בלבד.

 

מהי אחריות היורשים לגבי חובות בעיזבון?

תביעה כספית נגד עיזבון מעלה את שאלת תחומי האחריות של היורשים בנוגע לחובות שגילו עליהם בשלב החלוקה. כעת נוצרת חלוקה בין שני תחומי אחריות – פרסום ופנייה לנושים וחלוקת החוב ללא פרסום לנושים.

אם העיזבון חולק אחרי שהנושים הוזמנו כחוק לפרט את חובותיהם ואחרי שקיבלו את חלקם, היורשים לא נותרים אחראיים לחובות שלא סולקו. ועם זאת, במקרה שבו התובע יוכיח שהיורש ידע על החוב במהלך חלוקת העיזבון, הוא ייאלץ בפירעון מלא לגביו.

אם העיזבון חולק מבלי שהדבר פורסם לנושים ובאופן שלא כולל סילוק חובות שהיה ידוע עליהם בנקודה זו, החוק הופך את כל אחד מהיורשים לאחראי לכך ועליו להסדיר את החוב עד לגובה שווי כל העיזבון במעמד החלוקה שלו. אם יורש יצליח להוכיח שלא ידע על קיומו של חוב מסוים בשלב החלוקה, הוא ייחשב לאחראי רק עד שווי החלק האישי שלו מהעיזבון.

כמובן שלא בכל ירושה קיימת פעילות תקינה מצד היורשים וקיימים מקרים שבהם יורש מסוים מנסה להעלים נכס או כספים כדי להתחמק מתשלום לנושה. במקרים אלו, החוק רואה בו כאחראי לכלל החובות שלא שולמו, עד לגובה השווי של העיזבון המלא בעת החלוקה שלו.

ומה לגבי העברת נכס או שיעבוד נכס? מי שקיבל את ההעברה או השעבוד משמש כערב ליורש אך אין הדבר פוגע באחריותו לשלם את החובות של העיזבון.

 

תביעת עיזבון במצב של פטור חובות

מלבד האפשרות להגיש תביעה כספית נגד עיזבון ולקבל ממנו את החוב הקיים, ישנה גם אפשרות שבית המשפט יפטור מתשלום החוב, באופן מלא או חלקי, ככל שהיורש פעל בתום לב ושהמנה שלו מהעיזבון מועטה או שקיימות לו נסיבות מיוחדות. כמו כן, אם יורש מסוים שילם מעבר למה שהיה אמור ביחס ליתר היורשים, ניתן לדרוש מהם החזר כספי.

 

מתלבטים כיצד לפעול בנוגע לחובות העיזבון?

משרד עורכת הדין מירי יעקב גביש מתמחה במתן שירותים משפטיים שנוגעים לעושר המשפחתי כמו בקשה לקיום צוואה, ניהול עיזבון ועריכת הסכמי חלוקת עיזבון, התנגדות לצוואה, ניהול הליכים משפטיים בבתי המשפט לענייני משפחה ואצל הרשם לענייני ירושה ועוד. עורכת הדין מעמידה לרשותכם ידע וניסיון משפטי רב, יחס אישי בלתי מתפשר ורזומה מוכח של הצלחות בתחום.

תביעה כספית נגד עיזבון
תביעה כספית נגד עיזבון
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>