רישום נכסי מקרקעין שהתקבלו בירושה

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

אין ספק שירושה היא עניין כלכלי משמעותי ביותר ובפרט כאשר מדובר בנכסי מקרקעין. אך מה על היורש של הנכס לעשות על מנת לשייך אותו אליו? כעת הוא נדרש לבצע רישום נכסי מקרקעין שהתקבלו בירושה בהתאם להוראות החוק. במאמר זה נפרט אודות כל שלבי הרישום, שניתן להתחיל לטפל בהם גם כאשר צפוי להתקבל בעתיד נכס בירושה.

 

פעולות נדרשות כאשר המוריש עודנו חי

השלב החשוב ביותר לביצוע, ככל שהמוריש עודנו בחיים, הוא לערוך ייפוי כוח מתמשך שיקבע מי יהיה הגורם האחראי לטיפול בכל העניינים של הנכס ויתר הסוגיות הפיננסיות של המוריש, כאשר הוא לא יוכל עוד לטפל בכך ברמה הבריאותית והפיזית.

 

פעולות נדרשות לפני הפנייה לטאבו

על מנת לרשום את הנכס האמור, יש לקבל צו שמורה על שם מי יירשם אותו הנכס. צו זה קרוי צו קיום צוואה או צו ירושה. מתי יוצא מי מהצווים הללו? כל עוד ישנה צוואה שנערכה על ידי המוריש בחייו – יוצא צו קיום צוואה המורה למעשה על מימוש אותה צוואה.

כאשר לא קיימת צוואה מהמוריש והנכס מועבר ליורשיו בהתאם לסדר הירושה החוקי – תוגש בקשה למתן צו ירושה. יש להגיש את הבקשה לבית הדין הרבני או לרשם הירושות. בבקשה זו, היורש יכול גם להסתלק מחלקו בעיזבון אם אין ברצונו לרשת את המנוח.

כל עוד לא הוגשה התנגדות לבקשה לצו ירושה או צו קיום הצוואה, הוא יינתן כסדרו וכעת ניתן להמשיך לפעולת רישום נכסי המקרקעין שהתקבלו בירושה.

בהינתן צו ירושה ומספר יורשים, הם יוכלו לערוך ביניהם הסכם שבו הירושה תחולק באופן המקובל עליהם, גם אם מדובר בחלוקה שונה מזו שנקבעה בצוואה או בצו הירושה. הסכם זה נקרא "הסכם חלוקת עיזבון" ויש להגיש אותו לרשם המקרקעין יחד עם הבקשה לרישום הנכס שהתקבל בירושה.

 

שלבי הביצוע של רישום נכסי מקרקעין שהתקבלו בירושה

כאשר בעל הנכס הולך לעולמו, יש לבצע רישום נכסי מקרקעין שהתקבלו בירושה בלשכת רישום המקרקעין וזאת באמצעות טופס בקשה וצירוף צו קיום צוואה או צו ירושה שבידי היורש.

תהליך הרישום כאמור מבוצע על ידי טופס בקשת רישום נכסי מקרקעין שהתקבלו בירושה, חתום על ידי היורש, אושר ונתחם גם על ידי עורך דין מקרקעין. אם המנוח (המוריש) מינה בעבר מנהל עיזבון, יש להחתים גם את אותו מנהל עיזבון על גבי הטופס.

כעת יש לצרף כאמור את צו הירושה או צו קיום הצוואה שעברו אישור משפטי כחוק. ניתן לצרף לחילופין העתק נאמן למקור החתום על ידי נוטריון. במקביל, יש לוודא בנסח הטאבו כי המוריש הוא אכן הבעלים החוקי הרשום בנכס.

את הבקשה על כל מסמכיה יש להגיש ללשכת רישום המקרקעין הסמוכה לאזור המגורים, או בעזרת עורך די מקרקעין שברשותו כרטיס חכם, המאפשר הגשת בקשה מקוונת.

 

החלטת היורשים בנוגע לייעוד הנכס

במקביל לביצוע רישום נכסי מקרקעין שהתקבלו בירושה, נדרשים היורשים גם לקבוע מהו השימוש העיקרי של כל נכס: האם מדובר בנכס המשמש למגורי המוריש? האם מדובר בנכס שיתפקד כמושכר? האם הוא צפוי לשמש כמקור הכנסה (נכס לצרכים עסקיים)? האם זהו נכס שהיורשים מעוניינים למכור? וכדומה.

חשוב להבהיר שקביעת ייעוד הנכס משותפת לכלל היורשים שקבע המוריש בצוואתו ועליהם להסכים בנוגע לכך. אם הוחלט שנכס מסוים יהווה מקור הכנסה, כלל היורשים זכאים לרווחים ממנו.

 

עלויות הכרוכות בתהליך רישום הנכס

רישום נכסי מקרקעין שהתקבלו בירושה איננו חף מאגרה הכרוכה בהגשת הבקשה. נכון לשנת 2021, עומד סכום אגרת הבקשה על 159 שקלים. ניתן לשלם את האגרה באופן מקוון באמצעות עורך דין מקרקעין (כל עוד ברשותו כרטיס חכם מתאים, הניתן לעורכי דין רלוונטיים החברים בלשכת עורכי הדין).

אפשרויות נוספות הן תשלום דרך עמדות התשלום בלשכות המקרקעין, באתר gov.il – שירות התשלומים הממשלתי או בדואר, בכפוף לקבלת שובר לתשלום מלשכת המקרקעין הרלוונטית.

מלבד אגרת הגשת בקשת הרישום של נכסים בירושה, צריך להתייחס גם לסוגיית המיסים. מדובר באחת הסוגיות המשמעותיות ביותר בעת רישום נכסי מקרקעין שהתקבלו בירושה, שכן אין המדובר בעסקאות של ממש, אך בנכסים משמעותיים המועברים בסכום אפס.

לאור זאת, רשות המיסים לא תחשיב את העברת הנכסים בירושה כעסקאות חייבות במס, אך אם היורשים ירצו למכור אותו, הם יחויבו בתשלום מס שבח כחוק.

 

צירוף מסמכים חשובים לצו הרישום

את המסמכים הנדרשים ניתן לשלוח ללשכת רישום המקרקעין הרלוונטית במספר דרכים: ראשית, את טופס הבקשה כאמור מומלץ להגיש באמצעות עורך דין מקרקעין באופן מקוון. אם לא ניתן לעשות זאת, אפשר להגיש את הבקשה על מסמכיה דרך הדואר או בהפקדה ישירה בלשכה בשעות קבלת הקהל.

כיצד תאתרו את לשכת רישום המקרקעין הרלוונטית? ניתן לבצע חיפוש על פי ישוב ומספר גוש-חלקה. שימו לב שהבקשה תוגש תמיד למחוז השיפוט שבו התגורר המוריש.

 

לאחר הגשת הבקשה לרישום הורשה

משהוגשה בקשה לרישום נכס מקרקעין שהתקבל בירושה, ייפתח בלשכה תיק פעולה. כעת תיק זה יעבור מספר בדיקות בטרם תאושר הבקשה, כאשר סיום כל אחד משלבי הבדיקה ישגר למבקש הבקשה עדכון לכך. הדיווח על סיום כל שלב יבוצע במסרון או לדואר האלקטרוני, בהתאם לקביעתו של המבקש במילוי טופס הבקשה.

כעת לשכת רישום המקרקעין תבדוק את הבקשה ואת כל המסמכים שצורפו אליה. אם היא תקינה, הפעולה תירשם ויישלח מכתב אישור ביצוע פעולה למגיש הבקשה לכתובת הדואר האלקטרוני שצוינה. אם הבקשה לא תקינה, היא תידחה. גם הפעם הדבר יבוצע על ידי שליחת מכתב מתאים למבקש. במקרה של חוסר בטפסים מתאימים הבקשה תושהה עד להשלמתם.

חשוב לציין שהבקשות נדחות בדרך כלל מטעמים טכניים, כלומר ליקויים שונים בעריכת הבקשה או במסמכים הנדרשים לה. לכן יורשים שבקשתם לרישום נדחתה, מוטב שינסו להגיש אותה פעם נוספת (כמובן שלאחר איתור הליקויים או החוסר במסמכים) דרך המערכת באופן מקוון.

לשכת רישום המקרקעין שומרת על התיק למשך 7 ימים שבהם ניתן להגיע ולאסוף אותו. בתום מועד זה וככל שהתיק לא נאסף, הוא יישלח לכתובתו של המגיש בדואר.

ככל שמעורב בהליך רישום נכס המקרקעין בהורשה עורך דין, שהגיש באופן מקוון את הבקשה והזדהה כבא כוחו של המבקש, עורך הדין יוכל להגיש פעם נוספת את הבקשה במידת הצורך, לצרף מסמכים (בכפוף למילוי כתב הצהרה חדש) ולצפות בפרטי הבקשה כולה, למעט בפרטי הנכס.

 

לסיכום

רישום נכסי מקרקעין שהתקבלו בירושה איננו פעולה מורכבת במיוחד. למעשה, עיקר המורכבות מתבצעת בשלב שמקדים לכך, ככל שישנן מחלוקות לעניין הצוואה או הירושה מצד מספר יורשים, או כאשר קיים סיבוך בקבלת צו הירושה.

עורכת הדין מירי יעקב גביש מתמחה מזה שנים רבות בדיני ירושות וצוואות ודיני מקרקעין – שני מישורים משפטיים בעלי קשר וזיקה רבים ביותר, הדורשים בקיאות ברמה גבוהה והבנה מקצועית ביותר של דרישות החוק והתנאים המצויים בו. לתיאום פגישה עם עורכת הדין צרו קשר עם משרדנו ונשמח לסייע במהירות וביעילות, תוך מתן יחס אישי וקשוב ביותר.

רישום נכסי מקרקעין שהתקבלו בירושה
רישום נכסי מקרקעין שהתקבלו בירושה
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>